Architecture

Top 5 kỹ năng làm việc quan trọng

Top 5 kỹ năng làm việc quan trọng của tương lai Theo báo cáo năm 2020 của WEF về tương lai của nghề nghiệp hậu Covid-19, các kỹ năng làm việc cốt lõi sẽ thay đổi vào năm 2025 và khoảng 50% tổng số nhân viên tham gia vào cuộc nghiên cứu sẽ cần đào […]

Phương pháp đọc sách